Rev Dr RM Ngwanya's Tribute
Bawo uMadiba, akukho mini ithe tha-a- nje ngemini owaphuma ngayo ejele laza lonke ilizwe ingengoMzantsi Afrika kuphela owaba nokukubona unyalasa, uthe qhiwu umama uNomzamo. Okwesibini xa umama uSisulu ekonyula nje ngeNkokheli yelizwe yokuqala emnyama, yaza iPalamente yaphakama isitsho ngohlwa-hlwa-hlwa wemincili, naleyo ithe tha kakhulu kum naselizweni. Lastly, I thank the Almighty God for allowing you such many more years after 27 yrs of imprisonment in order to enjoy the fruits of your dream of seeing a better future for all.
Added 1 decade ago